Selskap, skatt og transaksjoner

Vi bistår med opprettelse av selskaper samt endring av selskapsstruktur, herunder fusjoner og fisjoner. Videre håndterer vi store og små transaksjoner. Vi rådgir også selskaper innen skatt og avgift.

Les mer om våre tjenester her, eller ta direkte kontakt med en av våre advokater

 • Kjøp og salg av virksomhet

  Virksomhetsoverdragelser er et av våre viktigste arbeidsområder. Vi bistår i alle faser av transaksjoner, fra tilrettelegging, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» og frem til transaksjonen er gjennomført. Vi bistår med utforming av alle relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtale, intensjonsavtale, aksjekjøpsavtale, avtale om virksomhetsoverdragelse mv.

  Våre advokater har særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett. Det er viktig bl.a. for å identifisere og sikre gjennomføring av skatteoptimale løsninger og transaksjonsformer. Foruten juridisk kompetanse innen fagområdet, har vi advokater med tilleggsutdannelse innen økonomi. Vi har også særlig kompetanse innen andre fagområder som det er viktig at håndteres på en god måte ved transaksjoner, herunder arbeidsrett. Vi samarbeider godt med regnskapsførere og revisorer.
  Noen eksempler på prosesser vi bistår i:

  • Selskapsetablering og organisering
  • Valg av transaksjonsstruktur
  • Due diligence (selskapsgjennomgang)
  • Kjøp og salg av aksjer/andeler i selskap og virksomhet («innmat»)
  • Omorganisering/restrukturering av virksomheter
  • Fusjon og fisjon
  • Egenkapitaltransaksjoner, kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse, utbytte og andre utdelinger, kreditt og sikkerhetsstillelse mv.
  • Endring av selskapsform/omdannelse
  • Generasjonsskifte i virksomheter
 • Omorganisering av virksomhet

  Organisering og omorganisering av virksomhet er et av våre viktigste arbeidsområder hvor vi har lang og bred erfaring. Vi bistår i alle faser fra planleggingen og frem til omorganiseringen er gjennomført.

  Vi har særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett. Det er viktig bl.a. for å kunne identifisere og sikre etablering av skatteoptimale løsninger og struktur. Foruten juridisk kompetanse innen fagområdet, har vi advokater med tilleggsutdannelse innen økonomi. Vi har også kompetanse innen andre fagområder som det er viktig at håndteres på en god måte ved omorganisering, herunder arbeidsrett.

  Noen eksempler på prosesser vi bistår i:

  • Stiftelse av virksomhet/selskap
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Omorganisering/restrukturering av virksomheter
  • Fusjon og fisjon
  • Endring av selskapsform/omdannelse
  • Generasjonsskifte i virksomheter
 • Selskapsrett, aksjonæravtaler, vedtekter mv.

  Selskapsrettslige spørsmål av varierende kompleksitet oppstår nærmest på daglig basis for de fleste av næringslivets aktører. Våre advokater er være viktige rådgivere når selskapsstrukturer og transaksjonsmodeller skal velges, og bistår også til gjennomføring ved å sørge for utarbeidelse av selskapsrettslig dokumentasjon mv.  Vi har betydelig erfaring fra arbeid med å forebygge og håndtere aksjeeierkonflikter.

  Vår kompetanse dekker hele spekteret av selskaper i vid forstand, bl.a. aksjeselskaper, samvirkeforetak, borettslag, ansvarlige selskaper, foreninger og stiftelser.

  Våre advokater med særlig kompetanse innen selskapsrett er viktige rådgivere bl.a. ved:

  • Etablering og avvikling av selskap
  • Planlegging og gjennomføring av transaksjoner. Vi har særlig kompetanse knyttet til fusjon/fisjon og endring av selskapsform/omdannelse.
  • Spørsmål knyttet til forvaltning av selskap, herunder rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig leder
  • Planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger og møter i andre styrende organer
  • Spørsmål som oppstår mellom selskap og aksjeeiere vedrørende utøvelse av rettigheter og forpliktelser, herunder gjennom utarbeidelse av aksjeeieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler m.m.
  • Avtaler mellom selskapet og dets eiere/nærstående
  • Egenkapitaltransaksjoner, kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse, utbytte og andre utdelinger, kreditt og sikkerhetsstillelse mv.
  • Styreansvar og granskning
 • Skatt og avgift

  Skatt og avgift er sentrale rammevilkår for alle som driver næringsvirksomhet i Norge. Samtidig er reglene kompliserte, og manglende forståelse for regelverket kan få store konsekvenser.

  I tillegg til løpende skatte- og avgiftsrådgivning til våre klienter, tilbyr vi skatteråd med sikte på å oppnå optimale løsninger under planlegging og gjennomføring av restruktureringer, virksomhetsoverdragelser, generasjonsskifte og andre transaksjoner. Vi har også omfattende praksis knyttet til representasjon i klagesaker for forvaltningen.

  Våre kjerneområder er:

  • Rådgivning og skatteplanlegging
  • Bedriftsbeskatning
  • Transaksjoner og omorganiseringer, f.eks. fisjon, fusjon, omdannelse og kjøp/salg av virksomhet
  • Generasjonsskifte i familieeide virksomheter
  • Bokettersyn
  • Merverdiavgift
  • Klagebehandling