Arbeidsrett

Våre erfarne arbeidsrettsadvokater bistår både privatpersoner og virksomheter.

Arbeidsrett er et stort og komplekst fagområde. God juridisk rådgivning kan spare både arbeidsgiver og arbeidstaker for vanskelige og ressurskrevende saker. Vi har derfor fokus på effektive og ryddige prosesser.

Ta gjerne kontakt med oss, så avklarer vi hvordan vi best kan hjelpe deg

 • Ansettelse og ulike tilknytningsformer

  Vi bistår med rådgivning knyttet til ulike tilknytningsformer. Vurderingene av når man kan benytte midlertidig ansettelser og når man kan leie inn arbeidstakere kan være kompliserte og konsekvensene ved å trå feil kan bli store.

 • Arbeidsavtaler

  Vi hjelper til med utforming av arbeidsavtaler. Er det fast avtale om hjemmekontor skal det inngås egen avtale om dette. Vi bistår også med utarbeidelse av konkurranseklausuler og skreddesyr abeidsavtaler etter behov.

 • Oppsigelse, avskjed og sluttavtale

  Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i saker som gjelder oppsigelse eller avskjed. I mange av disse sakene bistår vi med forhandling av sluttavtale. Det stilles strenge krav til saksbehandlingen i disse sakene, og det er derfor viktig å sørge for at man ikke kommer «skjevt ut fra hoppkanten».

 • Nedbemanning

  Nedbemanningsprosesser er krevende både for virksomheten og for de berørte arbeidstakerne. Vi hjelper til med å legge opp en god prosess fra A til Å.

 • Omorgansiering og virksomhetsoverdragelse

  Generelt står arbeidsgiver nokså fritt til å bestemme hvordan virksomheten skal organiseres. Det stilles imidlertid strenge krav til saksbehandlingen i slike saker, og det er derfor avgjørende å planlegge og gjennomføre en god og ryddig prosess. Vi bistår med alle sider av slike prosesser.

 • Konkurranseklausuler

  Arbeidsmiljøloven har egne regler om konkurranseklausuler. Vi bistår med utarbeidelse av slike klausuler innenfor rammene av lovgivningen.

 • Prosedyre og tvister

  Vi jobber for å løse sakene med lavest mulig konfliktnivå. Enkelte ganger er det imidlertid nødvendig å få en rettslig avklaring. Våre advokater har lang erfaring med å prosedere arbeidstvister i domstolene.