Det har i lang tid vært spekulasjoner om hvorvidt det kommer et regjeringsskifte, og hvilke skatte- og avgiftsendringer en ny regjering i så fall innføre.

Vi har fått et regjeringsskifte og det blir endringer, men hvordan vil regjeringsskiftet påvirke deg, din bedrift eller din arv? Hva skjer med formuesskatten? Kommer arveavgiften tilbake? Kan vi forvente en økt skattesats på utbytte? Tør den nye regjeringen røre den etablerte fritaksmetoden?

I dag la regjeringen Solberg frem sitt siste forslag til statsbudsjett for denne gang.

Det spesielle i år er at budsjettet vil endres to ganger til før det vedtas. I begynnelsen av november legger ny regjering fram sin tilleggsproposisjon der de skal endre Solberg-regjeringens budsjett, omprioritere og finne plass til sine politiske fanesaker. Her det flere skatteendringer som er varslet, blant annet økning i formuesskatten, økt pendlerfradrag, økt beskatning av sekundærboliger og miljørelaterte avgifter. Siden det ligger an til at Ap-Sp-regjeringen blir en mindretallsregjering, må de finne et eller flere partier som vil støtte deres budsjettforslag i Stortinget. Antagelig blir det forhandlinger med SV. Disse forhandlingene er det knyttet stor spenning til, for her skal SV i så fall ha gjennomslag for det de ikke fikk under sonderingene.

I mellomtiden ser vi på de viktigste skatte- og avgiftsendringene den avtroppende regjeringen ønsker for 2022.

Redusert formuesskatt
Regjeringen foreslår å øke bunnfradrag til 1,6 millioner, til sammen 3,2 millioner for ektefeller.

Samtidig foreslås det å redusere formuesverdien av aksjer og driftsmidler ytterligere, til 50 prosent av formuesskattegrunnlaget.

Verdsettelse av fritids-, sekundærboliger og dyre boliger
Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av de dyreste primærboligene, slik at den delen av boligens verdi som overstiger 15 millioner kroner, verdsettes til 50 prosent av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi. Boliger med en verdi under 15 millioner kroner får ingen endringer og vil fortsatt ha en lav verdsettelse på 25 prosent.

Regjeringen foreslår at formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 10 prosent i 2022, til 40 prosent.

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av sekundærboliger med 5 prosentenhet, til 95 prosent av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi.

Regjeringen foreslår ingen endringer i formuesskattesatsen.

Ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskaper
Ordningen vil erstatte den særskilte opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap, som ble innført fra 1. januar 2018. Solberg-regjeringen foreslår å utsette skatt på opsjoner til aksjene blir solgt. De ønsker også å innføre kapitalbeskatning på gevinsten når aksjene selges, og ikke som lønnsbeskatning, som i dag.

Opsjonsskatteordningen blir videre foreslått utvidet til å gjelde selskap med opp mot 50 ansatte, 80 millioner i omsetning og 10 år gamle selskap.

Trinnskatt
Trinnskatten er en progressiv skatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt før fradrag. Regjeringen foreslår at trinnskatten reduseres med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2, som gjelder på inntekt opptil om lag 670 000 kroner. Trinnskattesatsen på høyere inntekter videreføres uendret.

Skattelette til unge under 30
Regjeringen vil gi rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge under 30 år som har jobber med lav eller middels inntekt. Forslaget innebærer at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt med inntil 23 500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5 170 kroner.

Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.

Minstefradrag
Regjeringen foreslår å øke prosentsatsen i minstefradraget i lønn og trygd med 2 prosentenheter. Regjeringen foreslår å øke prosentsatsen i minstefradraget i pensjon med 3 prosentenhet. Maksimalt minstefradrag foreslås økt i tråd med forventet lønns- og pensjonsvekst.

CO2-avgift
CO2-avgiften på bensin økes med 41 øre fra 1,37 kr til 1,78 kr per liter. Denne økningen kompenseres ikke med senkning av veibruksavgiften slik regjeringen har gjort tidligere.

CO2-avgiften for utslipp i ikke-kvotepliktig sektor økes betraktelig fra dagens 591 kroner til 766 kroner per tonn. Det er en økning på 29,6 prosent med prisstigning.

Pendlerfradrag
For å kompensere for økt CO2–avgift, vil Solberg-regjeringen øke pendlerfradraget for 300 distriktskommuner. Dagens satsstruktur erstattes med én sats på 1,65 kroner per kilometer. Bunnbeløpet differensieres geografisk etter SSBs sentralitetsindeks. Skattytere bosatt i kommuner i sentralitetsklasse 4-6 gis et bunnbeløp på 14 000 kroner. Skattytere bosatt i sentralitetsklasse 1-3 gis et bunnbeløp på 23 900 kroner. Skattytere bosatt i annet EØS-land gis et bunnbeløp på 14 000 kroner, tilsvarende sentralitetsklasse 4-6.

Bosatte i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har sentralitetsklasse 2, mens Halden har 3.

Trafikkforsikringsavgift for personbiler
Regjeringen foreslår å redusere trafikkforsikringsavgiften for personbiler mv. med om lag 95 kroner på årsbasis. Forslaget er ment å motvirke noe av kostnadsøkningen for bilistene ved økt CO2-avgift.

Mva-fritak på Elbil
De som ønsker å kjøpe seg Elbil kan fremdeles nyte godt av mva-fritak på Elbiler også ut 2022.

Avgifter på Elbiler
Regjeringen foreslår å innføre omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift for Elbiler.

Elavgift
Etter noen uker med høye strømpriser foreslår regjeringen å redusere elavgiften med 1,5 øre.

350-kronersgrensen
Det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner forlenges inntil videre.

Merverdiavgift på alternativ behandling
Regjeringen foreslår å videreføre merverdiavgiftsunntaket for osteopati og naprapati frem til 1. juli 2022.

Avgift på alkohol
Avgiften på alkohol økes med ca. 1,3 prosent. Det betyr at du neste år må betale ca. 27 kroner i avgift for en liter øl og 55 kroner i avgift for en vinflaske.

Avgift på tobakksvarer
Regjeringen foreslår å øke avgiften på tobakksvarer med 5 prosent utover prisjustering.