Tidligere var reglene slik at man kunne flytte utenlands og deretter selge aksjene skattefritt etter 5 år. Denne femårsregelen ble opphevet i 2022, med den konsekvens at betaling av skatten i praksis ble utsatt på ubestemt tid.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i reglene om utflyttingsskatt for personer som eier aksjer og tilsvarende eiendeler. Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her og at skatten faktisk blir betalt. Forslagene følger opp Hurdalsplattformens mål om en rettferdig skatte- og avgiftspolitikk, som blant annet skal motvirke utilsiktede tilpasninger til fritaksmetoden og aksjonærmodellen.

Regjeringen foreslår nå at utflyttingskatten må betales innen 12 år etter utflytting. Skattyter gis valget mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over 12 år, eller ved utløpet av 12-årsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjene innen 12 år, bortfaller skatten og betalt skatt tilbakebetales.

Regjeringen foreslår også å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten. Det vil i så fall i praksis si at dersom du har en latent gevinst på aksjene dine ved utflytting på 10 millioner og gevinsten på aksjene etter 12 år er sunket til 5 millioner, så beregnes likevel utflyttingsskatten av gevinsten på 10 millioner.

Status for de som har flyttet ut eller planlegger å flytte utenlands er derfor:

  • For fysiske personer som flyttet før 29. november 2022, bortfaller utflyttingsskatten etter fem år i utlandet.
  • For fysiske personer som flyttet fra og med 29. november 2022 og frem til i dag, kan betaling av utflyttingsskatten utsettes på ubestemt tid, det vil si frem til realisasjon finner sted.
  • Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med i dag, må utflyttingsskatten betales innen 12 år (forutsatt at forslaget vedtas).

I tillegg foreslår regjeringen følgende:

  • Virkeområdet for utflyttingsskatten utvides, slik at aksjesparekonto og fondskonto omfattes.
  • Det innføres en egen nedre grense på 100 000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt på overføring av aksjer mv. med et gaveelement til noen bosatt utenfor Norge.
  • Kravet om sikkerhetsstillelse gjøres betinget av at det er en konkret risiko for manglende oppgjør.
  • Salg og skattyters død fører til at utflyttingsskatten må gjøres opp umiddelbart.
  • Ved tilbakeflytting innenfor 12-årsperioden faller utflyttingsskatten bort for aksjer som er i behold.
  • Det gjøres unntak fra de generelle endringsfristene ved fastsetting av utflyttingsskatt.

Forslagene sendes nå på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 21. mai 2024.