Eiendom

Vi har betydelig bransjekunnskap innen eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett. Dette skaper merverdier for våre klienter i alle faser, fra råtomt til ferdig gjennomført byggeprosjekt.

Våre eiendomsadvokater håndterer også saker som gjelder ekspropriasjon, tomtefeste, naboforhold, hevd og andre tingrsrettslige problemstillinger.

Videre påtar vi oss oppgjørsoppdrag i forbindelse med salg av eiendom.

Les mer om våre tjenester her, eller ta direkte kontakt med en av våre advokater

 • Plan- og bygningsrett

  Innenfor arealplanlegging og byggesaksbehandling,  møter man et omfattende regelverk.

  Vi gir råd om plan- og bygningsrettslige spørsmål i forbindelse med blant annet:

  • Eiendomsutvikling og utbygging
  • Forhandlinger og inngåelse av utbyggingsavtaler
  • Utarbeidelse av arealplaner og konsekvensutredninger
  • Plan- og byggesaksprosesser
  • Planlegging og gjennomføring av refusjon
  • Klager og byggesakstvister
  • Kartlegging av ansvarsforhold ved skader og mangler som følge av utbygging
  • Pålegg og krav til eksisterende bygg/ombygninger
 • Eiendomsutvikling

  Vi har betydelig bransjekunnskap innenfor eiendomsutvikling. Dette skaper merverdier for våre klienter i alle faser, fra råtomt til ferdig gjennomført byggeprosjekt. Våre kunder er grunneiere, tilretteleggere, utbyggere og kommuner, så vel private som næringsdrivende. Generell grunneierbistand er et av firmaets mest sentrale satsningsområder.

  Innenfor eiendomsutvikling tilbyr vi blant annet følgende juridiske bistand:

  • Identifisering av interessante eiendomsprosjekter bolig/næring
  • Avklaring av eiendommens rettslige status/heftelser/rettigheter
  • Løsning av tingrettslige problemstillinger
  • Identifisering av korrekte samarbeidsmodeller
  • Risiko/avkastning
  • Plan og bygningsrett
  • Kommunale utbyggingsavtaler
  • Klagesaker
  • Forhandlinger
  • Verdsettelse/markedsvurdering av utviklingseiendom med grunnlag i erfaring
  • Avtaleverk
  • Kjøp/salg
  • Ekspropriasjon
  • Konseptutvikling og valg av samarbeidspartnere
 • Tomtefeste

  Vi har lang erfaring med tomtefeste, blant annet regulering av festeavgifter og innløsning av festetomter. Vi bistår også bortfestere med forvaltning av porteføljer med festeforhold.

 • Skjønn og ekspropriasjon

  Vi yter bistand under hele ekspropriasjonsprosessen, så som:

  • Planprosessen
  • Forhandlinger med berørte grunneiere
  • Avtaleutforming, herunder tiltredelsesavtaler og kjøpekontrakter
  • Gjennomføring og tvangsfravikelse
  • Ekspropriasjonsvedtak
  • Klageprosesser
  • Gjennomføring av avtale‐ og ekspropriasjonsskjønn
 • Eiendomstransaksjoner

  Vi påtar oss oppgjørsoppdrag i forbindelse med salg av  eiendommer. Vi utformer avtaler og gjennomfører også transaksjoner av næringseiendom. I den forbindelse bistår vi også med rådgivning knyttet til selskapsstrukturer og skatt.

 • Leieforhold

  Våre advokater bistår med utforming av leieavtaler, både for private og næringsdrivende. Vi bistår også i forbindelse med forhandlinger samt med tvist som oppstår i leieforhold. Videre bistår vi med skatte- og avgiftsmessige spørsmål.

 • Prosedyre og tvister

  Vi prosederer jevnlig saker som omhandler eiendom i rettsapparatet.