Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag til forenklinger i aksjelovgivningen. Hensikten bak lovforslaget er å forenkle og modernisere aksjelovgivningen og departementet mener forslagene kan spare næringslivet for mellom 1,3 – 2,4 milliarder kroner årlig.

Endringene vil særlig komme små- og mellomstore aksjeselskaper til gode gjennom forenklede og mer fleksible saksbehandlingsregler. Endringsforslagene gjelder blant annet elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.

Digitalisering

Regjeringen foreslår at lovgivningen gjøres teknologinøytral. En rekke av dokumentene selskapene produserer må oppbevares i lang tid. I dag utarbeides, signeres og oppbevares mange av disse dokumentene på papir. I lovforslaget er det åpnet for økt bruk av elektroniske løsninger. Videre foreslås det at elektronisk signatur skal sidestilles med fysisk underskrift på papir.

Departementet foreslår dessuten at elektronisk kommunikasjon skal være likestilt med fysisk kommunikasjon og at det skal være opp til styret å bestemme hvordan kommunikasjonen med aksjeeierne skal skje så lenge kommunikasjonsformen er hensiktsmessig og betryggende.

Et annet forslag regjeringen nå fremmer er å forenkle regelverket for gjennomføring av generalforsamling. I lovforslaget går man bort fra kravet om at man må møte fysisk på generalforsamling og som et alternativ åpnes det for elektronisk deltakelse.

Revisjon og særattestasjoner

I dag kan små aksjeselskaper selv bestemme at selskapets regnskaper ikke skal revideres dersom driftsinntektene er under 5 mill. kroner, balansesummen er under 20 mill. kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

Regjeringen foreslår at dette også skal gjelde aksjeselskap som er morselskap, og forenkler samtidig reglene for hvordan fravalg av revisjon kan gjennomføres.

Det foreslås også å oppheve en del krav til revisors særattestasjoner for aksjeselskaper. Dette innebærer at selskapet sparer kostnader ved enkle kapitaltransaksjoner.

Videreføring av krav om aksjekapital

Regjeringen foreslår å beholde minstekravet til aksjekapital på 30.000 kroner for aksjeselskaper. Aksjelovutvalget foreslo å redusere kravet til én krone, men dette støttes ikke av regjeringen.

Forslaget til lovvedtak ,Prop. 112 L (2016–2017), kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-112-l-20162017/id2549742/