I dag la den nye regjeringen fram sin tilleggsproposisjon der de endrer Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hvilke av den nye regjeringens varslede skatte- og avgiftsøkninger som faktisk ville komme. Forslagene bærer helt klart preg av et ønske om å øke skattene for de rikeste. Støre–regjeringen er en mindretallsregjering, og det gjenstår da å se om ett eller flere partier vil støtte deres budsjettforslag.

Her er Støre-regjeringens foreslåtte skatte- og avgiftsendringer:

Formuesskatt
Regjeringen foreslår å øke formuesskatten fra dagens sats på 0,85 prosent til 0,95 prosent av netto formue. Samtidig økes bunnfradraget fra 1,5 til 1,65 millioner kroner og det dobbelte for ektepar.

I motsetning til Solberg–regjeringen som ønsket å redusere formuesverdien på aksjer og driftsmidler ytterligere, så foreslår regjeringen at formues rabatten kuttes fra 45 prosent til 35 prosent neste år. Det betyr at den skattemessige verdien av aksjer vil settes nærmere aksjene faktiske verdi.

Verdsettelse av fritidsboliger og dyre primærboliger
Solberg- regjeringen foreslo å øke likningsverdien på fritidsboliger med 10 prosent. Støre – regjeringen ønsker at denne økes ytterligere og foreslår en økning på 25 prosent, altså fra 30 prosent til 55 prosent.

Støre-regjeringen viderefører Solberg-regjeringens forslag om å øke verdsettelsen av de dyreste primærboligene, men foreslår at den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner, verdsettes til 50 prosent av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi. Solberg-regjeringen ønsket å ramme boliger over 15 millioner.

Utbytteskatt
Oppjusteringsfaktoren for utbytte foreslås økt fra 1,44 til 1,6. Det betyr at skatten på utbytte økes. Et utbytte på 100 000 kroner vil i år gi en utbytteskatt på 31 680 kroner. Neste år vil det samme utbyttet gi en utbytteskatt på 35 200 kroner.

Trinnskatten
Trinnskattesatsene foreslås videreført uendret fra 2021 i trinn 1 og 2, men økes med 0,1 prosentenhet i trinn 3 og 4.

Innslagspunktet for trinn 3 foreslås videreført nominelt på 651 250 kroner fra 2021.

Reisefradrag
Støre–regjeringen foreslår at bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000 kroner for alle, uten geografisk differensiering. Forslaget om én kilometersats på 1,65 kr/km opprettholdes.

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner foreslås redusert fra 50 000 kroner til 25 000 kroner.

Firmabilrabatt for elbiler
Støre–regjeringen foreslår å oppheve rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 prosent.

Ansattes kjøp av aksjer
Støre–regjeringen foreslår å oppheve ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv.

Fagforeningsfradrag
Maksimalt fagforeningsfradrag foreslås økt til 5 800 kroner. Økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget.

Ingen endring i bilavgiftene
Støre-regjeringen foreslår ingen endringer i Solberg-regjeringens forslag til endring av bilavgiftene. Det innebærer at satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler foreslås økt og at særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften strammes inn. Videre foreslås det å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften.

Drivstoffpriser
Et av de store klimagrepene til Solberg-regjeringen var å øke CO2- avgiften med 28 prosent utover forventet prisstigning. Det ville medføre at avgiften på bensin ville øke med 41 øre per liter.

Støre-regjeringen foreslår å beholde økningen CO2-avgiften, men foreslår å kompensere dette delvis gjennom å senke veibruksavgiften på drivstoff. Avgiften på bensin og diesel øker derfor 18 øre per liter mindre enn Solberg-regjeringens forslag.

Veibruksavgiften reduseres med 0,62 kr/liter for biodiesel, 0,46 kr/liter for bioetanol, 0,18 kr/liter for bensin og 0,18 kr/liter for mineralolje, sammenlignet med prisjusterte 2021-satser.

Elavgiften
Forslaget om å redusere den alminnelige satsen på avgiften på elektrisk kraft med 1,5 øre per kWh opprettholdes for månedene april–desember, men det foreslås en avgiftssats i januar–mars som er 8 øre lavere per kWh sammenlignet med prisjusterte 2021-regler.

Avgiftsfri innførselskvote
Støre–regjeringen foreslår å reversere endringen i de avgiftsfrie innførselskvotene i 2014, slik at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.