Selv om bruk av hjemmekontor ikke er noe nytt, utløste koronapandemien en ny situasjon hvor mange flere enn før nå jobber hjemmefra.

Men hvilke regler gjelder ved bruk av hjemmekontor? Har man krav på hjemmekontor? Og kan arbeidsgiver pålegge ansatte å jobbe fra hjemmekontor?

Kan man kreve hjemmekontor?

Men mindre det følger av arbeidsavtalen kan man ikke kreve å jobbe fra hjemmekontor. Når man inngår en arbeidsavtale kan det derfor være lurt å be arbeidsgiver om at det avtales hjemmekontor, dersom man ønsker det.

Arbeidsstedet skal etter arbeidsmiljøloven spesifiseres i arbeidsavtalen. Dersom arbeidsstedet er spesifisert som arbeidsgivers kontorsted, kan du ikke kreve hjemmekontor som en fast ordning. Det er imidlertid anledning til å avtale ordning med hjemmekontor med arbeidsgiver underveis i arbeidsforholdet, men du kan altså ikke kreve dette hvis arbeidsgiver nekter.

I enkelte tilfeller kan man ha krav på hjemmekontor som del av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, for eksempel ved sykdom. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Kan arbeidsgiver pålegge hjemmekontor?

Det er tvilsomt om arbeidsgiver kan pålegge hjemmekontor, dersom dette ikke følger av arbeidsavtalen. Denne problemstillingen kan dukke opp blant annet fordi noen arbeidsgivere, for å spare penger, har begrenset antall kontorplasser. Normalt er det avtalt et arbeidssted i arbeidsavtalen, og det må da forutsettes at arbeidsgiver stiller med et kontor det skal arbeids fra.

Imidlertid må det gjøres en konkret vurdering i forhold til om pålegget er innenfor det som kalles arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten omtales gjerne som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Dette er beslutninger arbeidsgiver kan ta alene. I forhold til et pålegg om hjemmekontor, vil det blant annet kunne ha betydning om pålegget gjelder mindre enn en dag i uka, eller en større andel av arbeidstiden. Videre om ordningen er permanent eller ikke. Men utgangspunktet er altså at arbeidsgiver ikke kan pålegge hjemmekontor.

Avtale om hjemmekontor

Dersom arbeidstaker har hjemmekontorordning som er fast, er det fastsatt i den såkalte hjemmekontorforskriften at det skal inngås skriftlig avtale om bruk av hjemmekontor. Dette vil for eksempel være tilfellet hvis du jobber hjemmefra en dag i uka. Hvis omfanget er mindre enn dette, gjelder det ikke krav om avtale.

Avtalen skal blant annet innehold opplysninger om arbeidstid for hjemmearbeidet og omfanget av hjemmearbeidet. Videre skal det oppgis forventet varighet på avtalen og opplysninger om oppsigelsesadgang. Avtalen skal også regulere eiendomsrett, drift og vedlikehold av nødvendig kontorutstyr. 

For mange vil det være lurt å inngå en skriftlig avtale med arbeidsgiver om bruk av hjemmekontor, på den måten står man som arbeidstaker sterkere dersom arbeidsgiver senere ønsker å fjerne eller endre retten til å bruke hjemmekontor. Samtidig anbefaler vi at man tenker nøye gjennom hva man avtaler med arbeidsgiver, blant annet slik at man ikke mister retten til kontorplass dersom man senere ønsker å arbeide mindre hjemmefra.