De fleste tar ut det meste av ferien på sommeren. Men mange har nok også feriedager til gode nå mot slutten av året. Må disse tas ut før årsskiftet? Mister man feriedager man ikke tar ut? Og har man krav på ekstra lønn i stedet for ferie?

Reglene om ferie finnes i en egen lov, ferieloven. Etter loven har alle arbeidstagere krav på ferie på minst 25 virkedager i løpet av året. Dette tilsvarer 4 uker og én dag, fordi alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager ifølge loven regnes som virkedag – uavhengig av hvor mange arbeidsdager som er i løpet av en uke.

Mange har i tillegg til dette rett på fem ekstra virkedager, enten gjennom tariffavtale eller gjennom arbeidsavtalen. Da blir den totale ferieperioden fem uker (eller 30 virkedager).

Hvem bestemmer når du skal ta ferie?

Etter ferieloven skal arbeidsgiver drøfte tidspunktet for ferie med de ansatte. Dersom man ikke blir enige, er utgangspunktet at det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles. Arbeidstager kan som hovedregel kreve å få vite når hen skal ta ferie, senest to måneder på forhånd.

Hvor mye ferie kan jeg forvente å avvikle sammenhengende?

Arbeidstager kan kreve å avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av «hovedferieperioden», som er i tidsrommet mellom 1. juni til 30. september. Videre kan arbeidstager kreve å avvikle «restferien», sju virkedager, i sammenheng.

Er det slik at de eldste i arbeidslivet har krav på ytterligere ferie?

Ja, arbeidstagere over 60 år har rett på én ekstra ferieuke. Med mindre noe annet er avtalt, bestemmer man selv når man skal ta ut ekstraferien, enten det er samlet eller enkeltdager. Man må imidlertid gi arbeidsgiver beskjed med minst to ukers varsel.

Kan man overføre ubrukt ferie?

Utgangspunktet er at man ikke kan kreve å overføre feriedager fra ett år til et annet. Arbeidsgiver har etter ferieloven en plikt til å sørge for at den lovbestemte ferien avvikles i løpet av året. Tilsvarende plikt gjelder for arbeidstager. Hensikten bak denne regelen er å sørge for at alle arbeidstagere får nok ferie i løpet av året.

Ferieloven åpner imidlertid for at man kan avtale å overføre inntil 12 virkedager ferie fra et år til et annet. Merk at denne regelen gjelder ferie som følger av ferieloven, dvs. fire uker og én dag. Eventuell ferie utover dette, «den 5. ferieuka», kommer i tillegg.

Det er viktig å være klar over at arbeidstager og arbeidsgiver må være enige om å overføre ferie. Ingen av partene kan kreve dette dersom man ikke er enige. Det er også viktig å være klar over at det kan gjelde andre regler dersom man er del av en tariffavtale. Feriedager som ikke er avviklet på grunn av hundre prosent sykefravær eller foreldrepermisjon overføres automatisk til neste år.

Men hva skjer om ferien ikke er avviklet og det ikke er avtalt overføring til neste år?

I slike tilfeller overføres feriedagene likevel til det påfølgende året. Man mister altså ikke feriedager selv om ferien ikke er avviklet i tide og etter ferielovens regler. Når manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiveren, vil arbeidstageren kunne kreve erstatning i tillegg til at ferien blir overført til neste ferieår.

Noen lurer kanskje på om man har krav på ekstra lønn dersom all ferien ikke avvikles i løpet av året?

Det klare utgangspunktet er at man ikke har krav på å få utbetalt lønn i stedet for å avvikle den lovbestemte ferien. Unntaket er dersom man avslutter arbeidsforholdet, da kan ferie som ikke er avviklet erstattes med lønn. Dersom man har avtalt en ekstra ferieuke (fem uker ferie i løpet av året), kan ekstrauka erstattes med lønn, dersom både arbeidsgiver og arbeidstager ønsker det.