Den 1. januar trådte en del viktige endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Reglene er ment å styrke og klargjøre arbeidstakers rettigheter. I denne artikkelen oppsummerer vi de viktigste endringene.

  • Det er innført en presumsjonsregel som innebærer at der det er tvil om en person er arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker, vil det bli lagt til grunn at vedkommende er arbeidstaker med mindre «oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold». Bedrifter må derfor ha et bevisst forhold til hvordan de utformer og praktiserer kontrakter med oppdragstakere.
  • Midlertidig ansatte skal nå ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
  • Ansvaret for visse arbeidsgiverfunksjoner skal gjelde for alle selskap som inngår i et konsern. Dette gjelder for det første med hensyn til arbeidstakers stillingsvern, hvor selskaper som inngår i konsern, får plikt til å tilby annet passende arbeid og gi fortrinnsrett til ny stilling ved overtallighet til ansatte i andre selskaper i samme konsern. Hensikten er å styrke arbeidstakernes vern og rettigheter i forbindelse med omstruktureringer eller nedbemanninger. 
  • Det er nå presisert at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også omfatter et vern mot seksuell trakassering. Både trakassering og seksuell trakassering er definert i loven og lyder som følger:  «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.” Det er nå presisert i loven at verneombudet skal påse at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.
  • Det er også gjort endringer i de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljøarbeid. Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte, og det skal være verneombud i alle virksomheter som har minst 5 ansatte.  Ved virksomhet med færre enn 5 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten
  • Videre er det gjort endringer i arbeidsgivers drøftingsplikter ved at det skal gjennomføres drøfting med de ansatte om bruk av deltid, midlertidige ansettelser og innleie dersom en av partene krever det. Videre skal arbeidsgivers drøftingsplikt knyttet til bemanning også gjelde bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter. Det er også innført utvidet drøftings- og informasjonsplikt mellom foretak i konsert som til sammen jevnlig sysselsetter minst 50 ansatte.