Formålet med tiltaket er å bedre selskapenes tilgang til kapital og sikre tilstrekkelig likviditet gjennom koronakrisen.

Statlig lånegaranti:

 • Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft fredag 27. mars, og Finansdepartementet fastsatte samtidig en utfyllende forskrift til loven. Forskriften gir bl.a. nærmere regler om hvilke bedrifter som kan motta garanterte lån, hvilke lån som kvalifiserer for garanti og hvordan den samlede garantirammen på 50 milliarder kroner skal fordeles mellom bankene. Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.
 • Den som søker må i utgangspunktet oppfylle følgende vilkår:
  • Selskapet har på konsolidert nivå under 250 ansatte og en årlig omsetning på under 50 millioner euro, eller en balanse under 42 millioner euro.
  • Selskapet må ha virksomhet i Norge med rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret.
  • Selskapet har akutt likviditetsmangel grunnet direkte eller indirekte virkninger av Covid-19 utbruddet.
  • Selskapet er under normale omstendigheter en lønnsom virksomhet.
 • Lånet søkes på det laveste av a) to ganger lønnskostnader b) 25% av omsetning eller c) 50 millioner kroner. Lånet gis per bedrift og med inntil 3 års løpetid. Staten garanterer for 90% av beløpet ved nye lån innen 1. juni 2020 for både nye og eksisterende bankkunder.
 • Forskriften åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte. Disse kan låne opptil 150 millioner kroner, men må betale en større garantiprovisjon til staten.

Statens obligasjonsfond:

 • For de største virksomhetene er statens obligasjonsfond reetablert. Fondet skal bidra til økt likviditet og kapital i kredittobligasjonsmarkedet. Investeringsrammen er på 50 millioner kroner.

Selvstendig næringsdrivende/frilansere:

 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80% av gjennomsnittinntekten de siste tre årene, opp til 6G, fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
 • Sykepenger blir utbetalt fra og med dag fire.
 • Omsorgspenger blir utbetalt fra og med dag fire.