Regjeringen har innført en statlig kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt vesentlig omsetningstap på grunn av Covid19. Den digitale søknadsportalen åpnet den 18. april. Ordningen vil i første omgang gjelde for månedene mars, april og mai. Søknadsfristen er 30. juni 2020.

Hvem gjelder ordningen for?

 • Alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, herunder enkeltpersonforetak. Det er et krav at foretaket var registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.
 • Foretak som har minst 30% omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars måned vil grensen være 20%. Med omsetning menes inntekt fra salg av varer og tjenester, ikke inntekt eller avkastning fra fast eiendom, kapital eller andre finansielle eiendeler.
 • Et foretak med flere virksomheter må levere en samlet søknad for de selskapene i konsernet som ønsker å søke om tilskudd, dersom samlet søknad overstiger 30 millioner. Dersom beregnet samlet beløp for konsernet er mindre enn 30 millioner, kan hvert enkelt selskap søke hver for seg.

Hvem gleder den ikke for?

 • Finansnæringen, produksjon/overføring/distribusjon av elektrisietet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, enkelte bransjer som har egne støtteordninger (f.eks. private barnehager og flyselskaper), foretak uten ansatte, foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.
 • Foretak som er heleid av stat, fylkeskommune eller kommune og hvor hoveddelen av virksomhetns målt i omsetning ikke er i konkurranse med andre.
 • Selskaper i økonomiske vanskeligheter, blant annet foretak som var insolvent før koronautbruddet og selskaper som på grunn av tvangsgrunnlag eller avtale har kreditorer som ville hatt rett til andel av tilskuddet. Det er også et krav at personer med ledende roller knyttet til foretaket ikke er ilagt konkurskarantene. Det er en omfattende liste om hva som omfattes som ledende roller.

Hva kan man få dekket?

 • «Faste uungåelige kostnader» som for eksempel dokumenterte kostnader til leie av lokaler, lys og oppvarming, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.
 • For foretak som er pålagt å stenge, er dekningsgraden satt til 90% av de faste utgiftene, justert for størrelsen på omsetningsfallet.
 • For andre er dekningsgraden satt til 80%, også her justert for omsetningsfall. I tillegg er det her en egenandel på 10 000 kroner som trekkes fra de faste utgiftene.

Gjelder det minimums- og maksimumsgrenser for tildelt støtte?

 • Maksimal gense for utbetaling er 80 millioner per måned.
 • Kompensasjon inntil 30 millioner blir utbetalt fullt ut. Kompensasjon ut over 30 millioner vil bli avkortet med 50%. Maksimalt tilskudd pr måned er 80 millioner til et foretak.
 • Beløp under 5 000 kroner utbetales ikke.
 • Tilskuddet vil bli ansett som skattepliktig inntekt.

Hva må du ha klart før du søker?

 • Foretakets omsetning
  • tall for måneden du søker tilskudd; faste uungåelige kostander og omsetning
  • annen mottatt støtte i perioden med virusutbruddet
  • tall for tidligere perioder; omsetning for tilsvarende måned i 2019, januar og februar 2019 og januar og februar 2020
 • Foretakets faste uungåelige kostnader
  • lokaler (husleie)
  • lys og varme
  • elektronisk kommunikasjon
  • regnskap- og revisjonshonorar, rådgivning ol.
  • vann og avløp
  • forsikring
  • leie av utstyr og transportmidler
  • rentekostnader minus renteinntekter
 • Dokumentasjon på hvem som eier selskapet – både direkte og indirekte reelle eiere.
 • Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018 må være levert.

Hva er søker ansvarlig for?
Søkeren plikter å gjøre seg kjent med ordningen. Ved søknad må søkeren erklære at:

 • søkeren har satt seg inn i regelverket
 • foretaket faller inn under ordningen
 • opplysningene i søknaden er riktige
 • opplysningene kan dokumentres
 • det kan legges frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører
 • at søkeren er kjent med at det er straffbart å gi uriktig eller ufullstendige opplysninger

Hvem kontrollerer ordningen?

 • Det er skatteetatens om skal forvalte ordningen.
 • Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søkeren og søknadsbeløpet opp mot ulike registerdata, og det vil foretas kryssjekk opp mot andre tilgjengelige opplysninger.
 • Skatteetaten vil gjennomføre kontroller og disse vil ha høy prioritet for å unngå misbruk av ordningen.
 • Før du søker, må du derfor sørge for at søknadsgrunnlaget er korrekt. I motsatt fall risikerer du tilbakebetaling og tilleggsskatt på mellom 30 – 60%.

Annet:

 • Det er ingen regler for at bedrifter ikke kan ta ut utbytte eller si opp ansatte mens de mottar støtten, men det er en klar oppfordring fra Stortinget å unngå dette.
 • Opplysninger om hvem som har fått innvilget støtte og med hvor mye, vil være tilgjengelig for alle og i søkbar form.
 • Detaljert info og søknadssjemaet finner du her: kompensasjonsordningen.no