I utgangspunktet må man søke kommunen dersom man skal bygge eller gjøre endringer på egen eiendom. Dette følger av plan- og bygningsloven. En del mindre tiltak er imidlertid unntatt fra søknadsplikt. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke kommunen først.

Tiltaket må følge plan- og bygningsloven og naboloven

Selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt, er det viktig å huske på at man må undersøke hvilke arealplaner som gjelder og hvilke begrensninger disse eventuelt setter i forhold til tiltaket. En reguleringsplan kan for eksempel inneholde bestemmelser om utnyttelsesgraden av eiendommen eller hvordan et bygg kan plasseres på tomta. Tiltaket må også overholde de øvrige bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Det er også viktig å huske på at tiltaket kan være i strid med nabolovens bestemmelser selv det er unntatt søknadsplikt. Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig, kan det også være nødvendig å varsle naboen på forhånd etter nabolovens bestemmelser.

Det er verdt å merke seg at flere tiltak, som hver for seg blir vurdert å være unntatt søknadsplikt, i lovens forstand kan anses som en helhet og dermed som et søknadspliktig tiltak. Dette må vurderes konkret.

Nærmere om hva man kan bygge uten å søke

Reglene om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt følger av plan- og bygningsloven § 20-5. Reglene er utfylt i byggesakforskriften (SAK10) kapittel 4.

1. Mindre frittliggende bygning – maksimalt 50 kvm

Mindre frittliggende bygninger som ikke overstiger 50 kvm kan bygges uten søknad. Det er et krav at bygningen ikke skal brukes til beboelse. Videre er det et krav et mønehøyden ikke skal være over 4 meter og gesimshøyden ikke over 3 meter. Bygningen må plasseres minst 1 meter fra nabogrensen eller annen bygning på eiendommen og kan kun være på 1 etasje.

Typiske bygg i denne kategorien kan være garasje eller bod.

2. Mindre tilbygg – maksimalt 15 kvm

Mindre tilbygg, som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 kvm kan føres opp uten søknad. Tilbygget må være understøttet og kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket. Husk at plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser gjelder, slik at avstand til nabogrense må være minst 4,0 meter dersom ikke annet fremgår av plan.

3. Terrasser

Avhengig av størrelsen, kan bygging av terrasse være unntatt søknadsplikt. Kravet er at terrassen maksimalt har en høyde på 1 meter fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning og ikke stikker lenger ut enn 4 meter. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1 meter. Merk at slike terrasser ikke kan være overbygde.

4. Tiltak i eksisterende byggverk

En del mindre tiltak i eksisterende byggverk er unntatt søknadsplikt. Som eksempler kan nevnes: bygging av bad, endring av ikke-bærende vegg og innstallering av ildsted.

5. Mindre tiltak utendørs

Det er også en rekke mindre tiltak man kan foreta utendørs uten søknadsplikt. Noen eksempler er etablering av levegg (med begrensninger i forhold til høyde og lengde), innhengning mot veg med inntil 1,5 meter høyde, montering av parabolantenne, mindre forstøtningsmurer (med begrensninger i forhold til høyde og plassering) og mindre fylling eller planering av terreng (med begrensninger i forhold til avvik fra tidligere terrengnivå). Videre kan man uten å søke etablere intern veg på tomten samt biloppstillingsplasser dersom dette ikke krever terrenginngrep.

Oppsummert kan vi si at det er en rekke tiltak man kan gjøre uten at man må søke kommunen om tiltalelse. Samtidig er det viktig at man varsler naboen på forhånd ved større tiltak og også undersøker relevante arealplaner. Dersom man er i tvil er det lurt å søke råd før man setter i gang tiltaket.