I næringslivet er det dessverre ikke uvanlig at bedrifter opplever utfordringer med kunder som ikke betaler for de varer eller tjenester de har mottatt. Dette kan skape betydelige økonomiske vanskeligheter for leverandørene. I slike situasjoner er det viktig for leverandørene å kjenne sine rettigheter og hvilke skritt de kan ta for å sikre betaling for sine varer og tjenester. Her vil vi se nærmere på hvilke juridiske virkemidler som står til leverandørens disposisjon. Ordinære prosesser med purring og inndrivelse via inkassoselskaper vil ikke bli kommentert her.

Kontraktsinngåelse og betalingsvilkår

Det er avgjørende å ha klare og tydelige betalingsvilkår i kontrakten mellom leverandøren og kunden. Betalingsvilkårene bør omfatte detaljer som betalingsfrister, betalingsmetoder og eventuelle sanksjoner ved forsinket betaling. Det kan også avtales salgspant i varene, men med noen begrensninger vi kommer nærmere tilbake til senere.

Sikring av rettsvern med salgspant

En effektiv måte for leverandøren å sikre rettsvern for sine krav på kjøpesummen er gjennom avtale om salgspant. Salgspant innebærer at leverandøren (selgeren) beholder en pant i det solgte løsøret som sikkerhet for kjøpesummen, renter og eventuelle omkostninger.

Ved å avtale salgspant i det solgte løsøret til sikkerhet for selgerens krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger, oppnår leverandøren en sikkerhetsinteresse i varen. Dette gir leverandøren rett til å ta pant i varen dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i samsvar med avtalen. Ved å dokumentere og registrere salgspantavtalen i henhold til gjeldende regelverk, styrker leverandøren sin posisjon ved en eventuell tvist om betaling. Denne retten innebærer at panthaver har rett til å hente tilbake sin vare i mange tilfeller, og retten står seg også som et utgangspunkt overfor konkursboet.

Det vanlige er at salgspanteavtaler inntas i generelle betalingsvilkår, eller i standardavtaler. Det er normalt et krav om at disse er gjort kjent på forhånd, og det innebærer at henvisninger i en faktura til at det er salgspant, i alle fall ikke alltid er tilstrekkelig.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at salgspant kan bortfalle i visse tilfeller. Ifølge norske entrepriserettslige regler (NS-kontrakter) vil pantet bortfalle dersom den solgte varen inkorporeres i et bygg eller en gjenstand. Dette kan skje når varen blir en integrert del av bygget eller gjenstanden og dermed ikke lenger kan identifiseres eller skilles fra det overordnede produktet. I tillegg kan pantet bortfalle dersom byggherren har betalt entreprenøren for varen, selv om entreprenøren ikke har betalt leverandøren. 

Når vi utarbeider standardvilkår for leverandører, tilpasser vi standardvilkårene til den enkelte leverandørs særlige behov slik at rettighetene sikres best mulig.