Skatt og avgift

Skatt og avgift er sentrale rammevilkår for alle som driver næringsvirksomhet i Norge. Samtidig er reglene ofte kompliserte, og manglende forståelse for regelverket kan få store konsekvenser.

I tillegg til løpende skatte- og avgiftsrådgivning til våre klienter, tilbyr vi skatteråd med sikte på å oppnå optimale løsninger under planlegging og gjennomføring av restruktureringer, virksomhetsoverdragelser, generasjonsskifte og andre transaksjoner. Vi har også omfattende praksis knyttet til representasjon i klagesaker for forvaltningen.

Våre kjerneområder er:

  • Rådgivning og skatteplanlegging
  • Bedriftsbeskatning
  • Transaksjoner og omorganiseringer, f.eks. fisjon, fusjon, omdannelse og kjøp/salg av virksomhet
  • Generasjonsskifte i familieeide virksomheter
  • Bokettersyn
  • Merverdiavgift
  • Klagebehandling

Våre advokater med
fagområdet «Skatt og avgift»