Har naboen din satt i gang noe som har ført til skade på din eiendom?

Dersom dette har skjedd, kan naboen være erstatningsansvarlig etter reglene om erstatningsansvar i naboloven. Disse reglene skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Hvem regnes som nabo?

Loven gir liten veiledning i forhold til hvem som regnes som nabo i lovens forstand. Vi ser først på hvilke fysiske eiendommer som faller inn under bestemmelsen.

Tilstøtende eiendommer vil klart regnes som nabo i lovens forstand. Rettspraksis har imidlertid gjort det klart at kretsen kan være større enn kun tilgrensende eiendommer. Litt forenklet, kan man si at det er rekkevidden av skadepotensialet til en handling eller unnlatelse som avgjør om noen er nabo eller ikke i lovens forstand. For å illustrere dette, kan man si at nabokretsen er større i et tilfelle hvor man tenner lunten på en bunt med dynamittkubber enn i et tilfelle hvor man tenner luten til en kinaputt.

Spørsmålet blir så hvem man eventuelt kan rette et erstatningskrav mot. Er det kun eieren av den aktuelle naboeiendommen, eller kan man også kreve erstatning fra andre med tilknytning til eiendommen?

Den man retter erstatningskravet mot, må ikke bare ha tilknytning til eiendommen som skadehandlingen foregår på, men må også ha en tilknytning til den potensielt farlige aktiviteten. Det vanligste er naturligvis at den som eier eiendommen kan holdes ansvarlig, men også en entreprenører kan være ansvarlig dersom de har sterk nok tilknytning til eiendommen og foretar seg noe som leder til uhell. Det kan for eksempel være at en innleid entreprenør foretar sprengningsarbeid som fører til skader på naboeiendommen.

Det er verdt å merke seg at også stat og kommune kan bli erstatningsansvarlige for skadelige handlinger som foregår på deres eiendom. Typisk vil dette være der de leier inn en entreprenør til å utføre noe for seg, som graving eller hugging av trær, og dette resulterer i skade på en annens tomt.

Kriteriene for erstatningsansvar

For det første må det ha skjedd noe på naboeiendommen som har påført deg, eller kommer til påføre deg, et økonomisk tap.

Videre må handlingen eller unnlatelsen være i strid med bestemmelser i naboloven, det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Som en forenkling kan vi her si at dersom naboen gjør eller sørger for at noe blir gjort på sin eiendom, og dette medfører skade og økonomisk tap på din eiendom, vil dette kunne være i strid med nabolovens bestemmelser og dermed gi grunnlag for erstatning.

Vanligvis i erstatningsretten, blir man ikke ansvarlig med mindre det er handlet på en uaktsom måte. Uaktsomhet er imidlertid ikke nødvendig for å bli erstatningsansvarlig etter naboloven § 9. Etter denne bestemmelsen gjelder et såkalt objektivt ansvar slik at en nabo kan bli erstatningsansvarlig for økonomisk tap som naboen er påført som følge av uhell og liknende og uten at det foreligger en uaktsom handling.

Oppsummering

Naboloven § 9 oppstiller et relativt vidtrekkende erstatningsansvar som mange ikke kjenner til. Kretsen av mulige erstatningsansvarlige kan være stor. Både eier av naboeiendommen og andre med tilknytning til eiendommen kan tenkes å være ansvarlig. Når først den ansvarlige er pekt ut, skaden er identifisert og det økonomiske tapet er fastlagt, skal det mindre til enn det som er vanlig i erstatningsretten å få tapet dekket.