Bistandsadvokat

Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat.

Å bli utsatt for vold eller sedelighetsforbrytelser er en stor belastning for fornærmede. Mange opplever det som en tilleggsbelastning at de må forholde seg til politi og rettsvesen under etterforskningen, og i straffesak mot gjerningsmannen.

Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta den fornærmedes interesser. Advokaten kan blant annet vurdere anmeldelse av et straffbart forhold, bistå den fornærmede under etterforskning og senere i straffesaken. Fornærmede kan ha krav på erstatning som følge av den straffbare handling, og kravet kan medtas i straffesaken, evt. fremmes for Kontoret for voldsoffererstatning.

Våre advokater har lang og god erfaring med disse sakene og ivaretar de fornærmede på en medmenneskelig og profesjonell måte.