Aktuelt

Kan man si opp ansatte som følge av høyt sykefravær?

Ansatte med høyt sykefravær kan være en utfordring for virksomheten. Sykefraværet kan utgjøre en økonomisk belastning og kan gjøre det vanskelig for virksomheten å planlegge og gjennomføre sine aktiviteter. Den ansatte på sin side vil være i en sårbar livssituasjon og har behov for vern og stabilitet knyttet til arbeidsforholdet. Ved høyt sykefravær vil det derfor ofte oppstå en interessekonflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilket vern den ansatte har,

Ny advokat

Vi har gleden av å introdusere Kristin Kolstad Hansen som ny advokat hos oss. Kristin har sin master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og tok advokatbevillingen i 2018. Kristin har lang erfaring fra skatteetaten, samt flere års erfaring som advokatfullmektig/advokat for Ernst & Young AS. Mange av våre klienter kjenner henne allerede derfra. Kristin er spesialisert innenfor skatte- og selskapsrett. Hun lang erfaring som skatterådgiver for næringsdrivende og aksjonærer, og har særlig kompetanse innenfor

Nyhetsartikkel

Vi er ISO-sertifisert!

Vi har i dag mottatt beviset for at Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standarder for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er således et bevis på at Ytterbøl & Co aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. ISO-sertifiseringen bidrar også til at vi kontinuerlig jobber med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet. ISO 9001:2015 er basert på følgende 7 prinsipper for

Ansiennitet er ikke «hovedregelen»

Det var ikke riktig av lagmannsretten å kalle ansiennitetsprinsippet for en «hovedregel». Det slår Høyesterett fast i en dom som ble avsagt 28. februar 2019. Saken var så viktig at NHO og LO opptrådte som partshjelpere på hver sin side, og det var på forhånd knyttet stor spenning til Høyesteretts avgjørelse. Saken gjaldt oppsigelser som følge av nedbemanning i en bedrift med tariffavtale, hvor arbeidsgiver var bundet av Hovedavtalens bestemmelse om at «ansienniteten (kan) fravikes

Den vanskelige ytringsfriheten

1. INNLEDNING I likhet med andre borgere har arbeidstakere grunnlovbeskyttet ytringsfrihet. Samtidig har de lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Lojalitetsplikten er ulovfestet, men det er sikker rett at den setter visse grenser for arbeidstakernes frihet til å ytre seg. Det er ikke alltid klart hvor grensen går mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet ut fra en rekke ulike momenter. Vi skal se nærmere på noen av disse momentene, og vi skal

Ny utgave av Eurojuris Informerer

Årets høstnummer av Eurojuris Informerer er nå lansert i elektronisk format og PDF nedlasting. Denne utgavens tema er Arbeidsrett og arbeidsliv. Les siste utgave av Eurojuris Informerer ved å klikke her

Arbeidere holder frem plantegning på byggeplass

Overtakelse og sluttoppgjør i entreprisesaker

1. INNLEDNING Bygge- og anleggsarbeider er ofte komplekse, langvarige og med mange parter involvert. I tillegg er normalen at det skjer endringer i entreprenørens arbeidsforpliktelse under byggeperioden. Partene har naturlig nok et behov for avklaring ved entreprisens slutt, og standardkontraktene har derfor formaliserte regler om både overtakelsesforretning og sluttoppgjør. Standardkontraktene har formaliserte regler om både overtakelsesforretning og sluttoppgjør ved entreprisens slutt. Denne artikkelen omhandler avtaler som reguleres av standardkontrakter (NSkontrakter). Entrepriser der partene ikke har

Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming their next project

Gjennomføring av tilbudkonkurransen og dialogen ved offentlige anskaffelser

1. NYTT REGELVERK OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser i kraft (heretter henholdsvis LOA og FOA). En av de viktigste endringene i FOA er at oppdragsgivere nå har rett til å forhandle med leverandører ved anskaffelser som hører inn under FOA del II. Forbygge- og anleggskontrakter vil det si anskaffelser med en verdi på mellom 1,1 og 44 millioner kroner eks. mva. I den nye forskriften er

Profilbilde Magnus Bøckmann

Ny advokat

Vi har gleden av å introdusere Magnus Bøckmann som ny advokat hos oss. Magnus er 38 år og kommer fra Fredrikstad. Han har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og fikk advokatbevilling i 2012. Magnus vil primært jobbe med forretningsjus, entrepriserett, kontraktsrett, arbeidsrett samt konkurs- og boarbeid. Han bistår også private i sivilrettslige spørsmål. Ta gjerne kontakt med Magnus: Kontaktinformasjon Magnus Bøckmann

Hvem har ansvaret når boligen synker i leira og selger er et avviklet selskap?

Mange eiendommer utvikles, bebygges og selges av aksjeselskaper som er opprettet for å gjennomføre enkeltprosjekter, og hvor selskapet deretter avvikles og verdiene fordeles på aksjonærene. Når feil og mangler oppdages etter noen år, har kjøperen dermed ingen selger å rette mangels-kravet mot. I noen tilfeller vil det da kunne være mulig å nå fram med erstatningskrav mot styremedlemmene eller aksjonærene i utbyggingsselskapet personlig. Både for utbyggere og boligkjøpere kan dette ha stor økonomisk betydning. For