Aktuelt

Ny advokat

Vi har gleden av å introdusere Kristin Kolstad Hansen som ny advokat hos oss. Kristin har sin master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og tok advokatbevillingen i 2018. Kristin har lang erfaring fra skatteetaten, samt flere års erfaring som advokatfullmektig/advokat for Ernst & Young AS. Mange av våre klienter kjenner henne allerede derfra. Kristin er spesialisert innenfor skatte- og selskapsrett. Hun lang erfaring som skatterådgiver for næringsdrivende og aksjonærer, og har særlig kompetanse innenfor

Nyhetsartikkel

Vi er ISO-sertifisert!

Vi har i dag mottatt beviset for at Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standarder for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er således et bevis på at Ytterbøl & Co aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. ISO-sertifiseringen bidrar også til at vi kontinuerlig jobber med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet. ISO 9001:2015 er basert på følgende 7 prinsipper for

Ansiennitet er ikke «hovedregelen»

Det var ikke riktig av lagmannsretten å kalle ansiennitetsprinsippet for en «hovedregel». Det slår Høyesterett fast i en dom som ble avsagt 28. februar 2019. Saken var så viktig at NHO og LO opptrådte som partshjelpere på hver sin side, og det var på forhånd knyttet stor spenning til Høyesteretts avgjørelse. Saken gjaldt oppsigelser som følge av nedbemanning i en bedrift med tariffavtale, hvor arbeidsgiver var bundet av Hovedavtalens bestemmelse om at «ansienniteten (kan) fravikes

Ytterbøl & Co deltar på Arbeidslivsdagene i Bergen og Oslo

Arbeidslivsdagene er en viktig arena der jusstudenter kan bli kjent med fremtidige arbeidsgivere. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co deltar på messedagene i Bergen onsdag 6. februar og i Oslo fredag 15. februar. På stand i Bergen møter du partner Petter Koren og advokatfullmektig Sigrid Fagerli. I Oslo møter du partner Håkon Sannrud og advokat Magnus Bøckmann. Du finner oss på Eurojuris-stand. Kom innom for en prat da vel! 🙂 For oss er traineeordningen den viktigste rekrutteringskanalen.

Fysisk veibom

Fordeling av utgifter til vedlikehold og utbedring av private veger

Vegnettet i Norge består av både private og offentlige veger. Private veger eies av ulike grunneiere, andelslag, velforeninger og lignende. Disse vegene driftes og vedlikeholdes i regi av eierne. I praksis oppstår det ofte spørsmål om hvordan kostnadene til vedlikeholdet skal fordeles mellom brukerne av vegen. Er det de som bruker vegen mest som skal betale mest, eller skal kostnadene fordeles likt på alle? Og hvilke vedlikeholdstiltak av vegen kan brukerne kreve? 1. OFFENTLIG ELLER

Den vanskelige ytringsfriheten

1. INNLEDNING I likhet med andre borgere har arbeidstakere grunnlovbeskyttet ytringsfrihet. Samtidig har de lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Lojalitetsplikten er ulovfestet, men det er sikker rett at den setter visse grenser for arbeidstakernes frihet til å ytre seg. Det er ikke alltid klart hvor grensen går mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet ut fra en rekke ulike momenter. Vi skal se nærmere på noen av disse momentene, og vi skal

Ny utgave av Eurojuris Informerer

Årets høstnummer av Eurojuris Informerer er nå lansert i elektronisk format og PDF nedlasting. Denne utgavens tema er Arbeidsrett og arbeidsliv. Les siste utgave av Eurojuris Informerer ved å klikke her

Arbeidere holder frem plantegning på byggeplass

Overtakelse og sluttoppgjør i entreprisesaker

1. INNLEDNING Bygge- og anleggsarbeider er ofte komplekse, langvarige og med mange parter involvert. I tillegg er normalen at det skjer endringer i entreprenørens arbeidsforpliktelse under byggeperioden. Partene har naturlig nok et behov for avklaring ved entreprisens slutt, og standardkontraktene har derfor formaliserte regler om både overtakelsesforretning og sluttoppgjør. Standardkontraktene har formaliserte regler om både overtakelsesforretning og sluttoppgjør ved entreprisens slutt. Denne artikkelen omhandler avtaler som reguleres av standardkontrakter (NSkontrakter). Entrepriser der partene ikke har

Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming their next project

Gjennomføring av tilbudkonkurransen og dialogen ved offentlige anskaffelser

1. NYTT REGELVERK OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser i kraft (heretter henholdsvis LOA og FOA). En av de viktigste endringene i FOA er at oppdragsgivere nå har rett til å forhandle med leverandører ved anskaffelser som hører inn under FOA del II. Forbygge- og anleggskontrakter vil det si anskaffelser med en verdi på mellom 1,1 og 44 millioner kroner eks. mva. I den nye forskriften er

Illustrasjonsbilde til nyhetssak om klage på bolig. Bilde av nybygg.

Klage på bolig? Viktig dom fra Høyesterett om vesentlighetskravet i avhendingslova § 3-9

Kjøp og salg av boligeiendom reguleres av avhendingslova. Utgangspunktet etter avhendingslova er at en eiendom har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen. I praksis selges imidlertid nesten alle eiendommer «som den er». Dette begrenser selgers ansvar overfor kjøper. «Som den er-reservasjonen» gjør at mangelspørsmålet må vurderes ut fra avhendingsloven § 3-9. Etter denne bestemmelsen har en eiendom som selges med «som