Aktuelt

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli 2022

Corona-pandemien har satt fart på bruken av hjemmekontor. Samtidig gjør moderne teknologi det mulig og ønskelig for mange å jobbe hjemmefra. Sammenlignet med for kun få år siden, har bruken av hjemmekontor økt betydelig og det er grunn til å tro at dette er en varig endring.

Som følge av dette, har det blitt satt fokus på hvilke regler som gjelder ved arbeid i hjemmet. Det foreligger allerede en forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem («hjemmekontorforskriften»),  og regjeringen har nå gjort enkelte justeringer i forskriften. Endringene trer i kraft 1. juli 2022. Hjemmekontorforskriften supplerer og utfyller de ordinære reglene i arbeidsmiljøloven.

I denne artikkel går vi gjennom de mest sentrale bestemmelsene i den nye hjemmekontorforskriften.

Virkeområde for forskriften

Hjemmekontorforskriften gjelder arbeid som utføres i arbeidstakers «eget hjem». Det vil si at annen type fjernarbeid, for eksempel arbeid på fly, tog eller på hytta ikke reguleres av forskriften.

Forskriften gjelder ikke «kortvarig eller tilfeldig arbeid». I praksis vil det si at hjemmearbeidet må ha et visst omfang og en viss regelmessighet for at forskriften skal komme til anvendelse. Departementet har uttalt at dersom man for eksempel jobber fast hjemmefra en dag pr uke, vil forskriften gjelde. Dersom omfanget av hjemmearbeidet er mindre enn en dag pr uke i snitt, vil forskriften ikke gjelde. Videre vi forskriften ikke gjelde for kortvarig arbeid hjemmefra, for eksempel dersom man jobber et par uker hjemmefra som følge av brukket fot.

Krav til skriftlig avtale

Den nye forskriften stiller krav til skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Denne avtalen vil komme i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen. Forskriften fastsetter minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde:

I avtalen skal følgende være skriftlig avtalt:

  • omfanget av hjemmearbeidet
  • arbeidstid for hjemmearbeidet
  • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
  • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

I tillegg til minimumskravene som følger av forskriften, anbefaler vi at arbeidsgiver skreddersyr og tilpasser avtalene slik at både virksomhetens og den ansattes behov ivaretas. I mange tilfeller vil arbeidsgiver også være tjent med å utforme en felles policy for bruk av hjemmekontor i virksomheten, og som ligger til grunn for de individuelle avtalene.

Krav til arbeidsmiljøet

Selv om arbeidet utføres fra hjemmekontor, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. I den nye forskriften er krav knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet løftet fram. Årsaken er at ansatte som jobber mye hjemmefra lettere blir isolert fra arbeidsplassen og andre kollegaer, med de utfordringene det kan medføre.

For arbeidsgiver kan det være praktisk utfordrende å føre tilsyn med arbeidsmiljøet, på den ansattes hjemmekontor. En måte å løse dette på er å pålegge den ansatte selvrapportering i forhold til arbeidsmiljøet. Videre må den ansatte gis informasjon om kravene til arbeidsmiljø på hjemmekontor.

Regler om arbeidstid

I tidligere forskrift var det egne bestemmelser om arbeidstid ved arbeid i hjemmet. Dette er nå endret ved at det er arbeidsmiljølovens ordinære regler om arbeidstid som gjelder, også ved hjemmearbeid etter forskriften.

Men det er verdt å merke seg at arbeidsmiljøloven åpner for relativt fleksible avtaler om arbeidstid, for eksempel vil det være anledning til å avtale at arbeid utføres på kvelden, for eksempel mellom kl. 21 og kl. 23, så lenge kravet til daglig hvile overholdes.

Reglene om arbeidstid gjelder ikke for arbeidstakere i ledende eller særlige uavhengige stillinger. Dette gjelder da tilsvarende i forhold hjemmearbeid. Men også her har arbeidsgiver plikt til å sørge for en forsvarlig arbeidstid.

Arbeidstilsynets kompetanse

I den nye forskriften er Arbeidstilsynet gitt myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene i forskriften. Det er imidlertid ikke slik at Arbeidstilsynet vil foreta hjemmebesøk hos arbeidstaker. Tilsynet vil kunne gjennomføres ved å sjekke at reglene om skriftlig arbeidsavtale er fulgt og ved å sjekke at arbeidsgiver sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø. I forhold til det siste vil arbeidstakers selvrapportering i forhold til arbeidsmiljø kunne være et nyttig bidrag. Generelt må arbeidsgiver kunne dokumentere at de følger reglene i forskriften.

Ta gjerne kontakt med oss dersom din virksomhet trenger bistand til å utforme avtaler om bruk av hjemmekontor eller dersom du har spørsmål om reg

Del på Facebook
Del på LinkedIn