Selskapsrett, aksjeeieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler mv.

Selskapsrettslige spørsmål av varierende kompleksitet oppstår nærmest på daglig basis for de fleste av næringslivets aktører. Dette er en integrert del av mange saker hvor vi er involvert. Våre advokater kan være viktige rådgivere når selskapsstrukturer og transaksjonsmodeller skal velges, og bistår også til gjennomføring ved å sørge for utarbeidelse av selskapsrettslig dokumentasjon mv. Vi yter løpende bistand til selskaper om kompetansespørsmål og saksbehandling. Vi har betydelig erfaring fra arbeid med å forebygge og håndtere aksjeeierkonflikter.

Vår kompetanse dekker hele spekteret av selskaper i vid forstand, bl.a. aksjeselskaper, samvirkeforetak, borettslag, ansvarlige selskaper, foreninger og stiftelser.

Våre advokater med særlig kompetanse innen selskapsrett er viktige rådgivere bl.a. ved:

  • Etablering og avvikling av selskap
  • Planlegging og gjennomføring av transaksjoner. Vi har særlig kompetanse knyttet til fusjon/fisjon og endring av selskapsform/omdannelse.
  • Spørsmål knyttet til forvaltning av selskap, herunder rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig leder
  • Planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger og møter i andre styrende organer
  • Spørsmål som oppstår mellom selskap og aksjeeiere vedrørende utøvelse av rettigheter og forpliktelser, herunder gjennom utarbeidelse av aksjeeieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler m.m.
  • Avtaler mellom selskapet og dets eiere/nærstående
  • Egenkapitaltransaksjoner, kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse, utbytte og andre utdelinger, kreditt og sikkerhetsstillelse mv.
  • Styreansvar og granskning

Våre advokater med
fagområdet «Selskapsrett, aksjeeieravtaler, vedtekter, selskapsavtaler mv.»